Podatek PCC – czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (skrót PCC) to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych nie obciążonych podatkiem VAT. Wysokość PCC jest zróżnicowana oraz uzależniona od podstawy opodatkowania. W 2019 r. stawki PCC w żaden sposób nie zmienią się. PCC został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:• Czynności cywilnoprawne- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy oraz praw majątkowych;- umowy pożyczki, pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;- umowy darowizny (tylko i wyłącznie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy);- umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności (dotyczy części spłat albo dopłat);- ustanowienie hipoteki;- ustanowienie odpłatnego użytkowania (także nieprawidłowego) i odpłatnej służebności;- umowy depozytu nieprawidłowego;- umowy spółki oraz ich zmiany (statuty spółek, akty założycielskie i ich zmiany).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych również podlegają zmiany dotyczące umów spółek, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania i orzeczenia sądów oraz ugody, jeśli wywołują takie same skutki, jakie wywołują czynności podlegające obowiązkowi zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej, podjęcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki mającej osobowość prawną, z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki albo zawarcia umowy o ustanowieniu hipoteki, z momentem uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego albo zawarcia ugody, z momentem powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeśli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – a powołuje się przed organem skarbowym na fakt dokonania tejże czynności cywilnoprawnej.

W sytuacji powstania obowiązku podatkowego, zapłata podatku ciąży na:

  • kupującym – jeżeli chodzi o umowę sprzedaży;
  • stronach czynności – przy umowie zamiany;
  • obdarowanym – umowa darowizny;
  • na nabywcy własności nieruchomości – umowa dożywocia;
  • na spadkobiercy – umowa o dział spadku;
  • na użytkowniku albo nabywającym prawo służebności – przy ustanawianiu odpłatnego użytkowania, a także odpłatnej służebności;
  • na biorącym pożyczkę albo przechowawcy – w sytuacji umowy pożyczki oraz umowie depozytu nieprawidłowego;
  • na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki – w sytuacji ustanawiania hipoteki;
  • na wspólnikach lub na spółce – przy umowie spółki cywilnej.

Podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych. Odbywa się to bez wezwania organu podatkowego. Trzeba też obliczyć należny podatek oraz wpłacić go w terminie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego (za wyjątkiem przypadków, kiedy podatek jest pobierany przez płatnika). Aby zapłacić PCC należy wypełnić formularz PCC-3 i dostarczyć do urzędu skarbowego (zwykle jest to urząd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania). Można też to zrobić drogą internetową. Kolejnym  krokiem jest uiszczenie podatku w kasie urzędu albo w drodze przelewu na konto.